ДЕТСКА ГРАДИНА ''ПРОЛЕТ'' - град Койнаре


Отиване към съдържанието

Добре дошли в Официалният сайт на Детска градина ''Пролет'' град Койнаре

Детска Градина "ПРОЛЕТ" - град Койнаре е детско заведение с общинско финансиране.
Град Койнаре Адрес: ул. Гоце Делчев №3
Телефон на канцелария:
GSM 0879597566, тел. 065732567
Интернет адрес:
http://www.odz-koynare.eu

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ


Препис-извлечение от протокол № 2
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 23.11.2011 г.

Относно: Предложение относно преобразуване на ЦДГ
„Пролет” гр. Койнаре в ДГ„Пролет”

Общинският съвет Червен бряг с поименно гласуване с 27 гласа ЗА,
без против и без въздържали се от общо 27 гласували общински
съветници, при общ брой 29 на съветниците в Общинския съвет, прие

РЕШЕНИЕ

№ 13

Общински съвет Червен бряг на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.10, ал.8 от Закона за народната просвета, във връзка с
чл.11, чл.15, ал.1 и чл.27, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета и предложение вх. № 07-01-276/21.11.2011г. от Кмета на община Червен бряг,

РЕШИ:

1. Преобразува целодневна детска градина „Пролет”, гр. Койнаре в Обединено детско заведение считано от 01.12.2011г.
2. Разкрива от учебната 2011/2012 година една яслена група за деца от 1 до 3 години.

3. Задължава общинска администрация да предприеме необходимите действия за осигуряване на финансиране на яслената група.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ: /Георги Георгиев/


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ

Препис-извлечение от протокол № 4
от заседание на Общински съвет –
Червен бряг, проведено на 24.01.2012 г.

Относно: Предложение за оптимизиране на детските заведения на територията
на община Червен бряг
Общинският съвет Червен бряг прие

РЕШЕНИЕ

№ 54

Общински съвет Червен бряг във връзка с чл.17 ал.1 т.3 , чл.20, чл.21, ал.1, т.8
от ЗМСМА, чл.10 ал.8 от ЗНП и чл.15 ал.1 от ППЗНП и предложение от Кмета на
общината в Общински съвет с вх. № 07-01-6/09.01.2012г. за оптимизиране на детските
заведения на територията на община Червен бряг,

РЕШИ:

І. Преобразува чрез вливане:
1. ЦДГ „Калина Малина” с.Глава като филиал в ДГ „Пролет” гр.Койнаре,
считано от 01.02.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ: /Георги Георгиев/

Начало | За нас - история | Екип | Актуални новини | Групи в детската градина | Документи | Какво предлагаме | Правилници | Бюджет детска градина | Проекти | Видеогалерия и снимки | За родителите | За връзка с нас | Структура

Часът е

Назад към съдържанието | Назад към главното меню
cdg_koinare@abv.bg